POLITICA DE PRIVACITAT
ACCEPTACIÓ DE L'USUARI
Aquest document (d’ara endavant anomenat "POLITICA DE PRIVACITAT”)  té per objecte regular l’ús del espai web que HOGAR TINTORERO, S.L. posa a disposició del públic.
Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai  web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté son propietat titular de HOGAR TINTORERO, S.L. a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.
La utilització del espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.
ÚS CORRECTE DEL ESPAI WEB
L’usuari es compromet a utilitzar el espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el espai web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del espai web a d’altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altures usuaris al servei d’asses mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals HOGAR TINTORERO, S.L. presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.
L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de HOGAR TINTORERO, S.L. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial. 
L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.
HOGAR TINTORERO, S.L. conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior.  Igualment, HOGAR TINTORERO, S.L. no garanteix que el espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
HOGAR TINTORERO, S.L. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des de aquest espai web.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de HOGAR TINTORERO, S.L. o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.
Tots els drets estan reservats.RÈGIM DE RESPONSABILITAT
Responsabilitat de HOGAR TINTORERO, S.L. per la utilització del web
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web per la seva part i HOGAR TINTORERO, S.L. està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.
L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra HOGAR TINTORERO, S.L. basada en la utilització del espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a HOGAR TINTORERO, S.L. amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïbles..
Responsabilitat de HOGAR TINTORERO, S.L. pel funcionament del web
HOGAR TINTORERO, S.L. exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a HOGAR TINTORERO, S.L.
Responsabilitat de HOGAR TINTORERO, S.L. per enllaços des del web
HOGAR TINTORERO, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pugui accedir per link des de aquesta, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret. COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE
En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, HOGAR TINTORERO, S.L. informa els usuaris que les dades de caràcter personal que  proporcionin al emplenar les butlletes o requeriments de contacte (formularis diversos a la nostra web), es recolliran en fitxers propietat de HOGAR TINTORERO, S.L., i seran tractades amb la finalitat de poder prestar  i informar sobre els serveis o sobre els productes que HOGAR TINTORERO, S.L. ofereix.. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.
L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a HOGAR TINTORERO, S.L. mitjançant correu electrònic (info@hogartintorero.com), o correu postal a Pol. Ind. Pla d’en Coll. C/ Segre, 16. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona). LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, HOGAR TINTORERO, S.L. a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, HOGAR TINTORERO, S.L. i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITICA DE PRIVACIDAD
ACEPTACIÓN DEL USUARIO
Este documento (en adelante llamado "POLITICA DE PRIVACIDAD") tiene por objeto regular el uso del espacio web que HOGAR TINTORERO, SL pone a disposición del público.
Los derechos de propiedad intelectual del sitio web, su código fuente, las bases de datos y los distintos elementos que contiene son propiedad titular de HOGAR TINTORERO, SL a quien corresponde el ejercicio exclusivo de explotación de los derechos de la propia web y, en especial, los de reproducción, distribución, comunicación pública, mantenimiento y transformación.
La utilización del sitio web por un tercero le atribuye la condición de usuario, y supone la aceptación plena de este usuario de todas y cada una de las condiciones establecidas en esta Política de privacidad.
USO CORRECTO DEL SITIO WEB
El usuario se compromete a utilizar el espacio web, los contenidos y los servicios de acuerdo con la Ley, esta Política de privacidad, las buenas prácticas y el orden público. Del mismo modo, el usuario se obliga a no utilizar el sitio web o los servicios que se presten a través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido de esta Política de privacidad, que lesionen los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el propio espacio web o sus servicios o impedir un uso satisfactorio del sitio web a otros usuarios.
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en el presente sitio web.
El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de alturas usuarios al servicio de ase mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales HOGAR TINTORERO, SL presta el servicio, así como a no realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas.
El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles de cualquiera o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o puedan causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de HOGAR TINTORERO, SL o de terceros o, en su caso, violar los derechos de la propiedad intelectual o industrial.
El usuario se compromete a no hacer mal uso de informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y / o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material accesible a través del presente sitio web o los servicios que ofrece.
HOGAR TINTORERO, S.L. consecuentemente, declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pueda sufrir cualquier visitante del sitio web en sus recursos tecnológicos (informáticos o telemáticos), a consecuencia de la producción de cualquiera de las circunstancias o hechos mencionados en el párrafo anterior. Igualmente , HOGAR TINTORERO, SL no garantiza que el sitio web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al web o por la imposibilidad de acceder.
HOGAR TINTORERO, S.L. no es responsable de la información que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos desde este espacio web.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Este espacio web y todos sus contenidos, incluidos los textos, los documentos, las fotografías, los dibujos, las representaciones gráficas, las bases de datos, los programas informáticos, así como los logotipos, las marcas, los nombres comerciales y otros signos distintivos son propiedad de HOGAR TINTORERO, SL o de terceros que han autorizado para su uso.
Todos los derechos están reservados.

RÈGIM DE RESPONSABILIDAD
Responsabilidad de HOGAR TINTORERO, S.L. por la utilización de la web
El usuario es el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir y de los perjuicios que pueda causar o causarse por la utilización del presente sitio web por su parte y HOGAR TINTORERO, SL está exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivar por las acciones del usuario.
El usuario será el único responsable por cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial iniciada por terceras personas contra HOGAR TINTORERO, SL basada en la utilización del espacio web para el usuario. En su caso, el usuario asumirá todos los gastos, los costes y las indemnizaciones que se reclamen a HOGAR TINTORERO, SL con motivo de reclamaciones o de acciones legales que le sean atribuibles ..
Responsabilidad de HOGAR TINTORERO, S.L. por el funcionamiento de la web
HOGAR TINTORERO, S.L. excluye cualquier responsabilidad que se pudiera derivar por interferencias, omisiones, interrupciones, intromisiones indeseadas, deficiencias de telecomunicaciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivados por causas ajenas a HOGAR TINTORERO, SL
Responsabilidad de HOGAR TINTORERO, S.L. por enlaces desde la web
HOGAR TINTORERO, S.L. declina toda responsabilidad respecto de la información (contenidos) o riesgos (perjuicios técnicos, morales o económicos) que haya fuera del espacio web y al que se pueda acceder por link desde esta, ya que la función de los enlaces que aparecen es únicamente la de informar al usuario de la existencia de otras fuentes de información sobre un tema concreto. COMPROMISO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LSSICE
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, HOGAR TINTORERO, SL informa a los usuarios que los datos de carácter personal que proporcionen al rellenar los boletos o requerimientos de contacto (formularios varios en nuestra web), se recogerán en ficheros propiedad de HOGAR TINTORERO, SL, y serán tratados con la finalidad de poder prestar e informar sobre los servicios o sobre los productos que HOGAR TINTORERO, SL ofrece .. No está prevista la cesión ni comunicación de dichos datos a terceros. El hecho de rellenar un formulario del sitio web implica que el usuario reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos.
El usuario registrado conserva en todo momento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, de oposición, de rectificación y de cancelación de datos. Asimismo, y de conformidad con la Ley 34/2002, de 1 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales. En caso de duda, así como para ejercer los derechos mencionados, puede dirigirse a HOGAR TINTORERO, SL mediante correo electrónico (info@hogartintorero.com), o correo postal a Pol. Ind. Pla d'en Coll. C / Segre, 16. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona). LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL

Cualquier controversia surgida en la interpretación o ejecución de esta Política de privacidad interpretará a partir de la legislación española. Asimismo, HOGAR TINTORERO, S.L. a través de su representación legal y el usuario, renuncian a cualquier otra jurisdicción y se someten a la de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pueda acontecer. En caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, HOGAR TINTORERO, SL y el usuario se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY POLICY
ACCEPTANCE OF THE USER
This document (hereinafter called "Privacy Policy") is intended to regulate the use of that site HOME dyers, SL makes available to the public.
The intellectual property rights of this site, its source code, databases and the various elements contained are the property holder Tintorera HOGAR, SL who has the exclusive rights to exploit their own website and, in particular, reproduction, distribution, public communication, maintenance and transformation.
The use of the site by a third attributed the status of user and implies full acceptance of the User any and all conditions set out in this Privacy Policy.
PROPER USE OF THE WEB
You agree to use the site, content and services in accordance with the law, this Privacy Policy, best practices and public order. In the same way, the user agrees not to use the site or the services provided through it for the purpose or purposes unlawful or contrary to the contents of this Privacy Policy, which harm the interests or rights of others, or in any way could damage, disable or impair the website or its own services or prevent satisfactory use of web space to other users.
Likewise, the user expressly agrees not to destroy, alter, disable or otherwise, damage data, programs or electronic documents and others are on this web site.
The user agrees not to obstruct access to the service users advisory heights by massive consumption of resources through which Tintorera HOGAR, SL provides the service, as well as not take actions that damage, interrupt or generate errors in these systems.
The user undertakes not to introduce programs, viruses, macros, applets, controls or any other device or logical sequence of characters that cause or may cause any alteration in the computer systems HOME dyers, SL or third, or in his case, violate the rights of intellectual or industrial property.
The user undertakes not to misuse information, messages, graphics, pictures, sound files and / or images, photographs, recordings, software, and generally any kind of material accessible through this website or services.
HOME dyers, S.L. consequently, also declines all liability for damages that may suffer any visitor to this site on their technological resources (or telematic), following the production of any facts or circumstances referred to above. Equally , HOME dyers, SL not guarantee that the website and server are free of viruses and is not responsible for damage caused by accessing the website or the impossibility of accessing it.
HOME dyers, S.L. is not responsible for the information can be obtained through external links from this site.
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL
This site and all its contents, including text, documents, photographs, drawings, graphic representations, databases, computer programs, like logos, trademarks, trade names and other distinctive signs HOME belong dyers, SL or third parties who have authorized their use.
All rights reservats.RÈGIM RESPONSIBILITY
Responsibility Tintorera HOGAR, SL to use the Web
The user is solely responsible for any infringements which may be incurred and damages that may cause or be caused by the use of this website, and meanwhile HOME dyers, SL is exempt from any liability that might arise from the actions of the user.
The user is solely responsible for any claim or legal action, judicial or extrajudicial initiated by third parties against Tintorera HOGAR, SL based on the use of the site by the user. If so, the user will assume all expenses, costs and allowances to be claimed from HOME dyers, SL because of legal claims that are attributable od'accions ..
Responsibility Tintorera HOGAR, SL the operation site
HOME dyers, S.L. excludes any liability that might arise from interference, omissions, interruptions, unwanted intrusions, telecommunications deficiencies, viruses, telephone breakdowns or disconnections in the operation of the electronic system caused by fault HOME dyers, SL
Responsibility Tintorera HOGAR, SL via links from the Web
HOME dyers, S.L. disclaims any responsibility for information (content) or risks (technical damage, moral or economic) that there is outside the site and that can be accessed from this link, since the function of the links is solely inform users of the existence of other sources of information about a particular topic. COMMITMENT DATA PROTECTION AND COMPLIANCE LSSICE
In accordance with Article 5 of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data, HOME dyers, SL informs users that the personal information you provide to complete the requirements for tickets or contact (various forms on our website), are collected in files owned HOME dyers, SL, and dealt with the purpose of providing information and about services or products HOME dyers, SL offers .. It is expected the transfer or communication of such data to third parties. When you fill a form on this web site implies that the user acknowledges that information and personal data that shows are exact and true.
The registered user always retains the possibility of exercising rights of access, opposition, rectification and cancellation data. Furthermore, in accordance with Law 34/2002 of 1 July, services of information society and electronic commerce, at any time may revoke their consent to receive commercial. When in doubt, or to exercise these rights, you can go to HOME dyers, SL by mail (info@hogartintorero.com) or post to Pol. Qual. Plan Coll. C / Segre, 16. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona). APPLICABLE LAW AND JUDICIAL COMPETENCE

Any dispute arising in the performance takes this Privacy Policy will be interpreted from Spanish law. Also, HOME dyers, S.L. through their legal representation and the user, waive any other jurisdiction and submit to the courts of the domicile of the user for any controversy that might happen. If the user has his domicile outside of Spain, HOME dyers, SL and the user will be subjected to courts of the city.